Διαμονή - Φισκάρδο

Αντιπάτα Ερίσου, Φισκάρδο, 28084, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
2674041064
Φισκάρδο, Φισκάρδο, 28084, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
2674041444
Φισκάρδο, Φισκάρδο, 28084, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
2671100817